תשלום קנס

להגשת ערעור על דו"ח יש לפנות אל המפקח על התעבורה בפקס: 03-6849876 או בדואר: בניין ג'נרי א' רחוב בנק ישראל 5 ת"ד 867 ירושלים 91008.